NÁŠ FACEBOOK:
 

ŠVANDA PRIMA s.r.o. > VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
(platné od 1.4.2013)
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi ŠVANDA PRIMA, s.r.o. (prodávající) a jejími 
zákazníky (kupujícím) i na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy jejíž nedílnou přílohou jsou tyto všeobecné 
obchodní podmínky.
 
2. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných podmínek a rámcové 
kupní smlouvy.
 
3. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit ustanovení těchto obchodních podmínek, kdy kupující s tímto souhlasí. 
Pro kupujícího jsou změny obchodních podmínek závazné okamžikem podpisu nových obchodních podmínek ze strany 
kupujícího nebo od jejich zveřejnění na www.stavebninyprima.com, kdy vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ohledně 
jednotlivých objednávek a dodávek zboží se řídí zněním obchodních podmínek platným v době doručení objednávky 
kupujícího prodávajícímu.
 
4. Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností může prodávající trvat na jejím splnění, 
nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která 
mu vznikla nesplněním závazků kupujícího.
 
5. Dodavatel může, na základě souhlasu odběratelem, odběrateli zasílat faktury za poskytované zboží a služby v 
elektronické podobě, v souladu se zákonem č.235/2004 Sb.o daní z přidané hodnoty, § 26,odstavec 4.
 
6. Ceny se řídí prodejním ceníkem prodávajícího dle jeho jednotlivých poboček nebo dle ceníků výrobců a zároveň 
individuálně stanovených obchodních podmínek sjednaných pro kupujícího s prodávajícím.
 
7. V obchodním styku s prodávajícím platí tyto platební podmínky.
 
8. Vydané faktury se považují za uhrazené bez prodlení v případě, že byly fakturované částky připsány na účet 
prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.
 
9. Při prodlení kupujícího s platbou jakékoliv pohledávky prodávajícího, může prodávající zadržet a neplnit v takových 
případech i na dosud nesplněné dodávky, a to i na základě potvrzeních objednávek a zrušit všechny kupní smlouvy aniž 
to znamená porušení smlouvy a práva na odstoupení od ní. V případě prodlení více než 30 dní po řádné lhůtě splatnosti 
jakékoliv pohledávky za kupujícím, má právo prodávající zesplatnit i pohledávky ve lhůtě splatnosti, kdy k zesplatnění 
dochází okamžikem doručení tohoto oznámení.
 
10. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je prodávající oprávněn účtovat pokutu za období od splatnosti dlužné 
částky do jejího zaplacení, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení a zároveň je prodávající oprávněn požadovat úrok z 
prodlení jehož výše je upravena právními předpisy platnými v den prvého dne prodlení kupujícího. Vlastnické právo na 
kupujícího přechází až úplným zaplacením kupní ceny, a to i v případě, je-li zboží již instalováno či zpracováno.
 
11. Pokud kupující nepřevezme, nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění zavazuje
se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% neodebraného zboží. Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne 
objednané zboží dodané na zakázku tj. (vyráběné nebo upravované dle požadavku kupujícího) v požadovaném nebo 
dohodnutém čase plnění zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 90% z ceny objednaného 
zboží.
Na výzvu prodávajícího sdělí kupující písemně jména osobo zplnomocněných pro odběr materiálu při bezhotovostní 
platbě, jejich datum narození, bydliště, SPZ či jiné identifikátory pro případ odběru zboží na skladech prodávajícího. 
Kupující prohlašuje, že veškeré závazky vzniklé jednáním takto zmocněných osob v rámci styku s prodávajícím ho 
zavazují bez omezení. 
 
12. Zakoupené zboží může kupující vrátit prodávajícímu do 60 dní od data zakoupení a po předložení dokladu o 
zakoupení zboží, při čemž bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši minimálně 5% z původní prodejní 
ceny. Zboží je možno vracet pouze originálně zabalené, nepoužité, nepoškozené. Nelze vracet materiál, který byl na 
základě požadavku kupujícího upravován (krácení, řezání) nebo se jedná o materiál dodaný na zakázku.
Dopravní náklady na vracení zboží vždy hradí kupující.
V případě uznání vrácení zboží je možnost pouze toto zboží vyměnit za jiné, ale hotovost se nevrací.
Prodávající má právo kdykoliv dle svého uvážení odmítnout převzetí zboží zpět, např.z důvodu značeného množství 
zboží, sezónní zboží apod.a to bez dalšího udání důvodu.
 
13. Kupující je povinen reklamaci uplatnit písemně na příslušné pobočce prodávajícího vždy s uvedením popisu vady a 
návrhem na řešení reklamace a to do 7 dní od zjištění vady, kdy v opačném případě nároky kupujícího z reklamace 
zanikají. Reklamace dále vždy musí obsahovat číslo dokladu o zakoupení zboží na základě kterého bylo reklamované 
zboží dodáno. V případě neoprávněné reklamace – není-li nalezena závada, nebo nejsou splněny podmínky pro uznání 
záruky je prodávající oprávněn vyúčtovat zákazníkovi skutečné náklady s vyřízením reklamace. Záruční doby 
jednotlivého zboží se řídí záručními podmínkami jednotlivých výrobců.
 
14. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže kupující bude v prodlení s placením faktury po lhůtě splatnosti. 
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže prodávající opakovaně nebude dodávat zboží ve sjednaných 
termínech i přes písemnou výzvu kupujícího k napravení.
 
15. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění
jeho smluvních povinností je prodávající oprávněn posunout dobu plnění o dobu po kterou tato překážka trvala a o dobu 
nutnou k obnovení normální činnosti. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného 
zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných události vyšší moci, které naruší plnění smluvních 
povinností prodávajícího) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout objednateli náhradu 
škody. V případě události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího má kupující právo odstoupit
od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.
 
16. Palety nakoupené od prodávajícího lze vrátit následujícím způsobem:
a/ přímo k příslušným výrobcům za podmínek, které kopírují podmínky daných výrobců, a to z hlediska lhůty, opotřebení,
nebo jiných podmínek. Tento způsob je podmíněn vystavení plné moci k vrácení palet prodávajícím. Tato plná moc bude 
vystavena nejméně 2 dny před vrácením, v opačném případě nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s 
neúspěšných vracením palet výrobci ze strany kupujícího a na základě těchto kupujícím poskytnutých údajů o vrácených
paletách/obalech:
- typ a rozměr
- množství
- datum pořízení
- číslo nabývacího dokladu (faktura, dodací list, prodejka)
- místo kam budou palety/obaly vraceny
b/ na pobočky prodávajícího za níže uvedených podmínek. Také v tomto případě je nutno doložit údaje o vrácených 
paletách viz výše.
- termín pro vrácení palet je 4 měsíce od jejich zakoupení
- manipulační poplatek (opotřebení) je dané výrobcem
Nad uvedenou lhůtu jsou palety nevratné, pokud není individuálně dohodnuto jinak.
Vady které mohou být důvodem k nepřevzetí palet:
- chybějící nebo zlomené přířezy a svlaky
- uštípnuté krajní ložné přířezy nebo opěrné podlahy
- chybějící odštípnuté nebo zlomené špalíky, tak že je viditelný více než 1 šroubový hřebík
- neodstraněné nečistoty